غرفه خودساز کارگزاری رضوی ۹۳

توضیحات

غرفه خودساز کارگزاری رضوی در سال ۱۳۹۳

نمایشگاه بین المللی ایران پلاست

نمایشگاه بین المللی تهران

غرفه ساخته شده شرکت کارگزاری رضوی با مدل خودساز در سال ۱۳۹۳ توسط شرکت نگاه سبز آگرین