غرفه خودساز کاپرون ۹۸

توضیحات

غرفه خودساز کاپرون در سال ۱۳۹۸

نمایشگاه بین المللی تاسیسات

نمایشگاه بین المللی تهران

غرفه ساخته شده شرکت پالاناب با مدل خودساز در ۲۹ مهر الی ۲ آبان ماه سال ۱۳۹۸ توسط شرکت نگاه سبز آگرین