غرفه خودساز کاپرون ۹۸

غرفه خودساز کاپرون در سال ۱۳۹۸

نمایشگاه بین المللی تاسیسات

نمایشگاه بین المللی تهران

غرفه ساخته شده شرکت پالاناب با مدل خودساز در ۲۹ مهر الی ۲ آبان ماه سال ۱۳۹۸ توسط شرکت نگاه سبز آگرین