غرفه خودساز کایرون ۹۷

توضیحات

غرفه خودساز کایرون در سال ۱۳۹۷

نمایشگاه بین المللی تاسیسات

نمایشگاه بین المللی تهران

غرفه ساخته شده شرکت کایرون با مدل خودساز در مهرماه سال ۱۳۹۷ توسط شرکت نگاه سبز آگرین