غرفه خودساز کایفلکس ۹۶

توضیحات

غرفه خودساز کایفلکس در سال ۱۳۹۳

نمایشگاه بین المللی تاسیسات

نمایشگاه بین المللی تهران

غرفه ساخته شده شرکت کایفلکس با مدل خودساز در آبان ماه سال ۱۳۹۶ توسط شرکت نگاه سبز آگرین