توضیحات

غرفه خودساز کره آذربایجان در سال ۱۴۰۰

نمایشگاه بین المللی آگروفود Agrofood

نمایشگاه بین المللی تهران

غرفه ساخته شده شرکت کره آذربایجان با مدل خودساز در مهرماه سال ۱۴۰۰ توسط شرکت نگاه سبز آگرین