غرفه خودساز کره آذربایجان ۹۷

توضیحات

غرفه خودساز کره آذربایجان در سال ۱۳۹۷

نمایشگاه بین المللی اگروفود

نمایشگاه بین المللی تهران

غرفه ساخته شده شرکت کره آذربایجان با مدل خودساز در تیرماه سال ۱۳۹۷ توسط شرکت نگاه سبز آگرین