غرفه خودساز کره آذربایجان ۹۸

توضیحات

غرفه خودساز کره آذربایجان در سال ۱۳۹۸

نمایشگاه بین المللی اگروفود Agrofood

نمایشگاه بین المللی تهران

غرفه ساخته شده شرکت کره آذربایجان با مدل خودساز در خردادماه سال ۱۳۹۸ توسط شرکت نگاه سبز آگرین