توضیحات

غرفه خودساز کره آذربایجان در سال ۱۳۹۹

نمایشگاه بین المللی اگروفود Agrofood

نمایشگاه بین المللی تهران

غرفه ساخته شده شرکت کره آذربایجان با مدل خودساز در مهرماه سال ۱۳۹۹ توسط شرکت نگاه سبز آگرین