غرفه خودساز کوبیاکس ۹۴

توضیحات

غرفه خودساز کوبیاکس در سال ۱۳۹۴

نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان

نمایشگاه بین المللی تهران

غرفه ساخته شده شرکت کوبیاکس با مدل خودساز در سال ۱۳۹۴ توسط شرکت نگاه سبز آگرین