غرفه خودساز کیمیا سبزینه پویا ۹۶

توضیحات

غرفه خودساز کیمیا سبزینه پویا در سال ۱۳۹۶

نمایشگاه نهاده های کشاورزی

نمایشگاه بوستان گتگو تهران

غرفه ساخته شده شرکت فوران تیما با مدل خودساز در بهمن ماه سال ۱۳۹۶ توسط شرکت نگاه سبز آگرین