غرفه خودساز یکتانت ۹۷ ۱

توضیحات

غرفه خودساز یکتانت در سال ۱۳۹۷

نمایشگاه بین المللی الکامپ

نمایشگاه بین المللی تهران

غرفه ساخته شده شرکت یکتانت با مدل خودساز در مردادماه سال ۱۳۹۷ توسط شرکت نگاه سبز آگرین