غرفه خودساز یکتانت ۹۷ ۲

توضیحات

غرفه خودساز یکتانت در سال ۱۳۹۷

نمایشگاه بین المللی بورس و بانک

نمایشگاه بین المللی تهران

غرفه ساخته شده شرکت یکتانت با مدل خودساز در فروردین ماه سال ۱۳۹۷ توسط شرکت نگاه سبز آگرین