توضیحات

غرفه خودساز OTEK پزوهشگران الکترونیک خودرو کامیاب در سال ۱۳۹۹

نمایشگاه بین المللی تاسیسات

نمایشگاه بین المللی تهران

غرفه ساخته شده شرکت OTEK پزوهشگران الکترونیک خودرو کامیاب  با مدل خودساز در ۳۰ مهر الی ۳ آبان ماه سال ۱۳۹۹ توسط شرکت نگاه سبز آگرین