غرفه خودساز Qian Kun ۹۸

توضیحات

غرفه خودساز Qian Kun در سال ۱۳۹۸

نمایشگاه بین المللی چاپ و بسته بندی

نمایشگاه بین المللی تهران

غرفه ساخته شده شرکت Qian Kun با مدل خودساز در ۸ آذرماه سال ۱۳۹۸ توسط شرکت نگاه سبز آگرین