غرفه خودساز VIP وی آی پی ۹۸

توضیحات

غرفه خودساز VIP وی آی پی در سال ۱۳۹۸

نمایشگاه بین المللی پوشاک – نساجی

نمایشگاه بین المللی تهران

غرفه ساخته شده شرکت VIP وی آی پی با مدل خودساز در ۱۸ آذرماه سال ۱۳۹۸ توسط شرکت نگاه سبز آگرین