توضیحات

غرفه رپید سیستم مدارسازان در سال ۱۳۹۸

نمایشگاه بین المللی ایپاس

نمایشگاه مصلی تهران

غرفه ساخته شده شرکت مدارسازان با مدل رپید سیستم در مهرماه سال ۱۳۹۸ توسط شرکت نگاه سبز آگرین