غرفه رپید نامی نو ۹۸

توضیحات

غرفه رپید سیستم نامی نو در سال ۱۳۹۸

نمایشگاه بین المللی آگروفود Agrofood

نمایشگاه بین المللی تهران

غرفه ساخته شده شرکت نامی نو با مدل رپید سیستم در اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۸ توسط شرکت نگاه سبز آگرین