توضیحات

غرفه رپید سیستم چاپ تافته در سال ۱۳۹۸

نمایشگاه بین المللی پوشاک ( نمایشگاه نساجی )

نمایشگاه بین المللی تهران

غرفه ساخته شده شرکت چاپ تافته با مدل رپید سیستم در آذرماه سال ۱۳۹۸ توسط شرکت نگاه سبز آگرین