غرفه Display آریا کرخه زرین ۹۵

توضیحات

غرفه Display آریا کرخه زرین در سال ۱۳۹۵

نمایشگاه بین المللی صنایع غذایی

نمایشگاه بین المللی تهران

غرفه ساخته شده شرکت آریا کرخه زرین با مدل Display  در سال ۱۳۹۵ توسط شرکت نگاه سبز آگرین