غرفه Display آسیا ناما ۹۴

توضیحات

غرفه Display آسیا ناما در سال ۱۳۹۴

نمایشگاه بین المللی قطعات خودرو

نمایشگاه بین المللی تهران

غرفه ساخته شده شرکت آسیا ناما با مدل Display در سال ۱۳۹۴ توسط شرکت نگاه سبز آگرین