غرفه Display آسیا ناما ۹۵

توضیحات

غرفه Display آسیا ناما در سال ۱۳۹۵

نمایشگاه صنعت

پژوهشکده صنعت نفت – دهکده المپیک

غرفه ساخته شده شرکت آسیا ناما با مدل Display در سال ۱۳۹۵ توسط شرکت نگاه سبز آگرین