غرفه Display آکام کفپوش ۹۵

توضیحات

غرفه Display آکام کفپوش در سال ۱۳۹۵

نمایشگاه بین المللی تجهیزات ورزشی

نمایشگاه بین المللی تهران

غرفه ساخته شده شرکت آکام کفپوش با مدل Display  در سال ۱۳۹۵ توسط شرکت نگاه سبز آگرین