توضیحات

غرفه Display الکتروموتور آریا در سال ۱۴۰۰

نمایشگاه بین المللی تاسیسات

نمایشگاه بین المللی تهران

غرفه ساخته شده شرکت الکتروموتور آریا با مدل Display در ۲۷ الی ۳۰ مهرماه سال ۱۴۰۰ توسط شرکت نگاه سبز آگرین