توضیحات

غرفه Display الکتروموتور آریا در سال ۱۳۹۹

نمایشگاه بین المللی تاسیسات

نمایشگاه بین المللی تهران

غرفه ساخته شده شرکت الکتروموتور آریا با مدل Display در ۳۰ مهر الی ۳ آبان ماه سال ۱۳۹۹ توسط شرکت نگاه سبز آگرین