غرفه Display الکتروموتور آریا ۹۹

غرفه Display الکتروموتور آریا در سال ۱۳۹۹

نمایشگاه بین المللی تاسیسات

نمایشگاه بین المللی تهران

غرفه ساخته شده شرکت الکتروموتور آریا با مدل Display در ۳۰ مهر الی ۳ آبان ماه سال ۱۳۹۹ توسط شرکت نگاه سبز آگرین