غرفه display الکترو موتور آریا ۹۸

توضیحات

غرفه display الکترو موتور آریا در سال ۱۳۹۸

نمایشگاه بین المللی تاسیسات

نمایشگاه بین المللی تهران

غرفه ساخته شده شرکت الکترو موتور آریا با مدل display در ۲۹ مهر الی ۲ آبان ماه سال ۱۳۹۸ توسط شرکت نگاه سبز آگرین