غرفه Display الیاف شایان ۹۴

توضیحات

غرفه الیاف شایان Display در سال ۱۳۹۴

نمایشگاه نساجی

نمایشگاه بین المللی تهران

غرفه ساخته شده شرکت الیاف شایان با مدل Display  در سال ۱۳۹۴ توسط شرکت نگاه سبز آگرین