غرفه Display ایمن آب ۹۴

توضیحات

غرفه Display ایمن آب در سال ۱۳۹۴

نمایشگاه بین المللی حمام و سونا

نمایشگاه بین المللی تهران

غرفه ساخته شده شرکت ایمن آب با مدل Display  در سال ۱۳۹۴ توسط شرکت نگاه سبز آگرین