غرفه Display باختر ۹۴

توضیحات

غرفه Display باختر در سال ۱۳۹۴

نمایشگاه بین المللی دام و طیور

نمایشگاه بین المللی تهران

غرفه ساخته شده شرکت باختر با مدل Display در سال ۱۳۹۴ توسط شرکت نگاه سبز آگرین