غرفه Display بنام آوران مهشید ۹۶

توضیحات

غرفه Display بنام آوران مهشید در سال ۱۳۹۶

نمایشگاه بین المللی ایران بیوتی

نمایشگاه بین المللی تهران

غرفه ساخته شده شرکت بنام آوران مهشید با مدل Display  در اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۶ توسط شرکت نگاه سبز آگرین