غرفه Display بن افزار ۹۵

توضیحات

غرفه Display بن افزار در سال ۱۳۹۵

نمایشگاه بین المللی ایران پلاست

نمایشگاه بین المللی تهران

غرفه ساخته شده شرکت بن افزار با مدل Display  در سال ۱۳۹۵ توسط شرکت نگاه سبز آگرین