غرفه Display تهویه آذرباد ۹۷

توضیحات

غرفه Display تهویه آذرباد در سال ۱۳۹۷

نمایشگاه بین المللی تاسیسات

نمایشگاه بین المللی تهران

غرفه ساخته شده شرکت تهویه آذرباد با مدل Display در مهرماه سال ۱۳۹۷ توسط شرکت نگاه سبز آگرین