غرفه Display جلاپردازان ۹۷

توضیحات

غرفه Display جلاپردازان در سال ۱۳۹۷

نمایشگاه بین المللی حمل و نقل ریلی

نمایشگاه بین المللی تهران

غرفه ساخته شده شرکت جلاپردازان با مدل Display در سال ۱۳۹۷ توسط شرکت نگاه سبز آگرین