غرفه Display جوانه خراسان ۹۵

غرفه جوانه خراسان Display در سال ۱۳۹۵

نمایشگاهدام و طیور

نمایشگاه بین المللی تهران

غرفه ساخته شده شرکت جوانه خراسان با مدل Display  در سال ۱۳۹۵ توسط شرکت نگاه سبز آگرین