غرفه Display داروسازی پورسینا ۹۶

توضیحات

غرفه Display داروسازی پورسینا در سال ۱۳۹۴

نمایشگاه ایران فارما

نمایشگاه مصلی امام خمینی

غرفه ساخته شده شرکت داروسازی پورسینا با مدل Display  در شهریورماه سال ۱۳۹۶ توسط شرکت نگاه سبز آگرین