غرفه Display دوار سازان آپادانا ۹۲

توضیحات

غرفه Display دوار سازان آپادانا در سال ۱۳۹۲

نمایشگاه بین المللی قطعات خودرو

نمایشگاه بین المللی تهران

غرفه ساخته شده شرکت دوار سازان آپادانا با مدل Display در سال ۱۳۹۲ توسط شرکت نگاه سبز آگرین