غرفه Display زیست فیلتر ۹۳

توضیحات

غرفه زیست فیلتر Display در سال ۱۳۹۳

نمایشگاه متالوژی

نمایشگاه بین المللی تهران

غرفه ساخته شده شرکت زیست فیلتر با مدل Display  در سال ۱۳۹۳ توسط شرکت نگاه سبز آگرین