غرفه Display ساماندهان آسانبر ۹۴

توضیحات

غرفه Display ساماندهان آسانبر در سال ۱۳۹۴

نمایشگاه بین المللی آسانسور

نمایشگاه بین المللی تهران

غرفه ساخته شده شرکت ساماندهان آسانبر با مدل Display  در سال ۱۳۹۴ توسط شرکت نگاه سبز آگرین