غرفه Display سبز داده افزار ۹۵

توضیحات

غرفه Display سبز داده افزار در سال ۱۳۹۵

نمایشگاه مدیریت شهری

غرفه ساخته شده شرکت سبز داده افزار با مدل Display  در سال ۱۳۹۵ توسط شرکت نگاه سبز آگرین