غرفه Display ستاره سبز جویبار ۹۵

توضیحات

غرفه Display ستاره سبز جویبار در سال ۱۳۹۵

نمایشگاه بین المللی قیر و آسفالت

نمایشگاه بین المللی تهران

غرفه ساخته شده شرکت ستاره سبز جویبار با مدل Display در سال ۱۳۹۵ توسط شرکت نگاه سبز آگرین