غرفه Display سدنا ۹۷

توضیحات

غرفه Display سدنا در سال ۱۳۹۷

نمایشگاه بین المللی تاسیسات

نمایشگاه بین المللی تهران

غرفه ساخته شده شرکت سدنا با مدل Display در مهرماه سال ۱۳۹۷ توسط شرکت نگاه سبز آگرین