غرفه Display سردریزان ۹۴

توضیحات

غرفه Display سردریزان در سال ۱۳۹۴

نمایشگاه بین المللی تجهیزات فروشگاهی

نمایشگاه بین المللی تهران

غرفه ساخته شده شرکت سردریزان با مدل Display در سال ۱۳۹۴ توسط شرکت نگاه سبز آگرین