غرفه Display سردریزان ۹۵

توضیحات

غرفه Display سردریزان در سال ۱۳۹۵

نمایشگاه بین المللی تجهیزات فروشگاهی

نمایشگاه بین المللی تهران

غرفه ساخته شده شرکت سردریزان با مدل Display در دی ماه سال ۱۳۹۵ توسط شرکت نگاه سبز آگرین