غرفه Display سروش پاکان گیتی ۹۲

توضیحات

غرفه Display سروش پاکان گیتی در سال ۱۳۹۲

نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان

نمایشگاه بین المللی تهران

غرفه ساخته شده شرکت سروش پاکان گیتی با مدل Display در سال ۱۳۹۲ توسط شرکت نگاه سبز آگرین