غرفه Display سروش پاکان گیتی ۹۳

توضیحات

غرفه Display سروش پاکان گیتی در سال ۱۳۹۳

نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان

نمایشگاه بین المللی تهران

غرفه ساخته شده شرکت سروش پاکان گیتی با مدل Display در سال ۱۳۹۳ توسط شرکت نگاه سبز آگرین