غرفه Display سپاس سپهر سپنتا ۹۶

توضیحات

غرفه Display سپاس سپهر سپنتا در سال ۱۳۹۶

نمایشگاه بین المللی اگروفود

نمایشگاه بین المللی تهران

غرفه ساخته شده شرکت سپاس سپهر سپنتا با مدل Display در خردادماه سال ۱۳۹۶ توسط شرکت نگاه سبز آگرین