غرفه Display سپاس سپهر سپنتا ۹۵

توضیحات

غرفه Display سپاس سپهر سپنتا در سال ۱۳۹۵

نمایشگاه بین المللی خشکبار

نمایشگاه بین المللی تهران

غرفه ساخته شده شرکت سپاس سپهر سپنتا با مدل Display در آذرماه سال ۱۳۹۵ توسط شرکت نگاه سبز آگرین