غرفه Display سپاس سپهر سپنتا ۹۷

توضیحات

غرفه Display سپاس سپهر سپنتا در سال ۱۳۹۷

نمایشگاه بین المللی اگروفود

نمایشگاه بین المللی تهران

غرفه ساخته شده شرکت سپاس سپهر سپنتا با مدل Display در تیرماه سال ۱۳۹۷ توسط شرکت نگاه سبز آگرین