غرفه Display سپهر پارمیس ۹۲

توضیحات

غرفه سپهر پارمیس Display در سال ۱۳۹۲

نمایشگاه صنایع کشاورزی

نمایشگاه بین المللی تهران

غرفه ساخته شده شرکت سپهر پارمیس با مدل Display  در سال ۱۳۹۲ توسط شرکت نگاه سبز آگرین