غرفه Display سپیتا تاش ۹۵

توضیحات

غرفه سپیتا تاش Display در سال ۱۳۹۵

نمایشگاه چاپ و بسته بندی

نمایشگاه بین المللی تهران

غرفه ساخته شده شرکت سپیتا تاش با مدل Display  در دی ماه سال ۱۳۹۵ توسط شرکت نگاه سبز آگرین