غرفه Display فست کلیک ۹۵ ۱

توضیحات

غرفه Display فست کلیک در سال ۱۳۹۵

نمایشگاه بین المللی نفت و گاز

نمایشگاه بین المللی تهران

غرفه ساخته شده شرکت فست کلیک با مدل Display در سال ۱۳۹۵ توسط شرکت نگاه سبز آگرین